بازرسان انجمن2018-09-08T06:31:55+00:00

نام و رزومه بازرسان

گزارشات بازرسان

محسن اسلامی پور
محسن اسلامی پوربازرس
شرکت مبین تک بتن نما
اسفندیار سلطانی
اسفندیار سلطانیبازرس
شرکت جاروپ
علی شاهانی
علی شاهانیبازرس علی البدل
شرکت کاشانه بتون مقاوم(KBM)