خزانه دار انجمن2018-09-05T10:12:45+00:00

حسابداری انجمن

تامین منابع پایدار

تدوین بودجه سالانه و سه سالانه

کنترل تطبیق هزینه ها با بودجه

آئین نامه ها و دستورالعمل های مالی و تدارکاتی