کمیسیون ها2018-10-24T12:38:37+00:00

شرح وظایف کمیسیون ها

شرح وظایف کمیسیونها در مجموع تحقق اهداف عالی انجمن خواهد بود و از این جهت با وجه موظف انجمن که در قالب هیئت مدیره حضور دارد اهداف مشترکی در برابر دارند، لاکن به لحاظ نحوه تعقیب اهداف و به لحاظ سازماندهی و تشکیلات، تفاوت بنیادی وجود دارد. در واقع کمیسونها از انرژی فوق العاده نهفته در فعالیتهای داوطلبانه تغذیه میشوند بعلاوه کمیسونها عمدتاًبعنوان اطاقهای فکر عمل میکنند و بر این پایه، زاویه برخورد کمیسیونها با اهداف عالی انجمن و نهایتاً شرح وظایف آنها میتواند شکل متفاوتی را نمایندگی کند.

موفقیت نهایی انجمن در گرو حضور و همکاری هر دو وجه پیش گفته خواهد بود ، فعالیت منظم و مقید بخش موظف، توسعه موفقیت آمیز انجمن را تضمین میکند و فعالیت کمیسیونها اولاً توان به القوه اعضاء انجمن را در قالب فعالیتهای داوطلبانه به الفعل به میدان میاورد و ثانیاً فرایند تحقق اهداف انجمن را ژرفا بخشیده افق آرمانی انجمن را توسعه میبخشد و بعنوان پشتوانه ای مطمئن فعالیت بخش موظف را حمایت میکند. ویژگی دیگری که در فعالیتهای داوطلبانه وجود دارد این است که مواضع و منافع مختلفی که در بدنه انجمن وجود دارد و مستقیمأ مورد لمس قرار میگیرد در قالب کمیسونها مورد نقد و بررسی قرار گرفته  و این فرایند با ارزش اولأ مواضع و منافع مختلف را شفافیت می بخشد و جمعیت مجذوب آنها را مشخص میکند ثانیأ نقد و بررسی این مواضع بهترین شکل اطلاع رسانی و تعمیق مباحث جاری است و نهایتأ اینکه بخش موظف انجمن با بررسی این فرایند با ارزش، راه خود را و جایگاه خود را بهتر و بطور واقعی ارزیابی و دریافت می کند شرح وظایف کمیسیونها شامل دو بخش خواهد بود:

– شرح وظایف یکپارچه

– شرح وظایف کمیسیونهای تخصصی

شرح وظایف یکپارچه ، فعالیت کمیسیونها را بطور مجموع مورد توجه قرار میدهد و در نتیجه از یکطرف از اقدامات موازی در شرح وظایف کمیسیونهای تخصصی جلوگیری خواهد کرد و از طرف دیگر این امکان وجود خواهد داست که نحوه تقسیم مسئولیت در کمیسیونها بطریقی انجام شود که کل اهداف انجمن را پوشش دهد.

شرح وظایف یکپارچه

 کلیات:

از آنجا که کمیسیونها متکی به حضور و فعالیت داوطلبانه اعضاء انجمن هستند شرح وظایف کمیسیونها در دو عرصه متفاوت تعریف میشود، نخست وظایف تشکیلاتی کمیسیونها که شامل برنامه ریزی به منظور دعوت فراگیر اعضاء انجمن به فعالیت در کمیسیونها و برنامه ریزی و مدیریت این فعالیتها است و عرصه دوم، وظایف تخصصی هر کمیسیون است که لاجرم در گرو حضور اعضاء و نحوه فعالیت آنها است.

الف وظایف تشکیلاتی کمیسیونها

– برنامه ریزی بمنظور جلب همکاری فراگیر اعضاء انجمن با کمیسیونهای مورد علاقه ایشان

– برنامه ریزی بمنظور جلب همکاری فراگیر فرهیختگان ، صاحب نظران و برجستگان عرصه ساخت صنعتی با کمیسیونها از جمله بعنوان عضو افتخاری

– رعایت مفاد ساختار تشکیلاتی کمیسیونها و آئین نامه داخلی کمیسیونها

– ایجاد همکاری و تعامل مثبت با دیگر کمیسیونها ، شورای هماهنگی ، هماهنگ کننده کمیسیونها و هیئت مدیره انجمن

– همکاری در موضوعات مورد نظر هیئت مدیره که از طریق هماهنگ کننده کمیسیونها ارجاع میشود.

– تدوین آیین نامه اجرایی متناسب با فعالیت هر کمیسیون

– تدوین لوایح، آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط با فعالیت هریک از کمیسیونها

– همکاری کلیه کمیسیونها جهت غنا بخشیدن به وب سایت انجمن و رسانه هایی که توسط انجمن راه اندازی میشوند.

– فرهنگ سازی جهت توسعه فعالیتهای داوطلبانه ، توسعه فرهنگ کار گروهی و فعالیتهای اجتماعی

ب شرح وظایف تخصصی کمیسیونها

شرح وظایف تخصصی کمیسیونها با توجه به مفاد اساسنامه و راهبردهای کلان انجمن تدوین وتنظیم میشود این راهبردها که در پیوست شماره ۳ تدفیق شده است یه شرح زیرند:

– توسعه همه جانبه انجمن بر محور تشکل فراگیر و موثر

– حمایت فعال از فرایند توسعه صنفی ساخت و ساز و ارتقاء فناوری در سطح ملی

– سازگار سازی بخش ساخت و ساز با شرایط حضور کشور در سازمان تجارت جهانی WTO

– مدیریت فرایند ساخت صنعتی ساختمان در ابعاد ملی

– حمایت از حقوق  صنفی اعضاء در چهاچوب منافع و مصالح ملی

کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فنآوری

 شرح وظایف

 کلیات:

از آنجا که کمیسیونها متکی به حضور و فعالیت داوطلبانه اعضاء انجمن هستند شرح وظایف کمیسیونها در دو عرصه متفاوت تعریف میشود، نخست وظایف تشکیلاتی کمیسیونها که شامل برنامه ریزی به منظور دعوت فراگیر اعضاء انجمن به فعالیت در کمیسیونها و برنامه ریزی و مدیریت این فعالیتها است و عرصه دوم، وظایف تخصصی هر کمیسیون است که لاجرم در گرو حضور اعضاء و نحوه فعالیت آنها است.

الف وظایف تشکیلاتی کمیسیون

– برنامه ریزی بمنظور جلب همکاری فراگیر اعضاء با کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فنآوری

– برنامه ریزی بمنظور جلب همکاری فراگیر فرهیختگان ، صاحب نظران و برجستگان عرصه ساخت صنعتی با این کمیسیون

– رعایت مفاد ساختار تشکیلاتی کمیسیونها و آئین نامه داخلی کمیسیونها

– همکاری و تعامل مثبت با دیگر کمیسیونها ، شورای هماهنگی ، هماهنگ کننده کمیسیونها و دبیرخانه انجمن

– همکاری در موضوعات مورد نظر هیئت مدیره که باموضوع کمیسیون سنخیت داشته و از طریق هماهنگ کننده کمیسیونها به این کمیسیون ارجاع میشود.

– تدوین آیین نامه اجرایی در امور مرتبط با آموزش، تحقیقات و فناوری

– تدوین لوایح، آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط با موضوع کمیسیون

ب- شرح وظایف در موضوع آموزش

 __ بستر سازی نظری توسعه صنعتی ساخت و ساز از طریق:

 • جلب همکاری فرهیختگان و کارشناسان عرصه ساخت صنعتی
 • نقد و بررسی فرایند ساخت و ساز خرد در مقایسه با برنامه ریزی و تولید انبوه
 • همکاری با نشریات تخصصی در زمینه برنامه ریزی انبوه و ساخت صنعتی

__ همکاری با مراکز آموزشی و دانشگاهها در جهت:

 • درج واحدهای درسی مرتبط با برنامه ریزی و تولید انبوه به روش صنعتی در برنامه آموزشی سطوح مختلف
 • ایجاد دوره های تخصصی و فوق تخصصی در رابطه با ساخت صنعتی

__ همکاری نزدیک با نظام مهندسی ساختمان کشور در جهت:

 • آموزش مهندسین شاغل در مراحل مختلف رتبه بندی ایشان
 • آموزش مهندسین شاغل از طریق ایجاد دانشگاههای مجازی

__ ایجاد کار گروههای آموزش مستقیم بمنظور:

 • آموزش برنامه ریزی و تولید انبوه به روش صنعتی در سطوح حرفه ای
 • آموزش برنامه ریزی و مدیریت ساخت صنعتی بعنوان نرم افزار توسعه صنعتی ساخت و ساز
 • آموزش علمی سیستم های نوین ساخت بعنوان بخشی از سخت افزار توسعه صنعتی
 • برگزاری جلسات سخنرانی ، همایش ، نمایشگاه و …. بمنظور آموزش فراگیر

ج  شرح وظایف در موضوع تحقیقات        

 • همکاری و عضویت در مراکز تحقیقاتی مرتبط داخلی و خارجی به ویژه با مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان در جهت ارتقاء کیفیت محصولات اعضاء انجمن
 • انتقال دستآوردهای تحقیقاتی مفید و مرتبط به کلیه اعضاء انجمن
 • جذب حمایتها و یارانه های دولت در زمینه تحقیقات و مطالعات به سوی انجمن و اعضاء انجمن

د- شرح وظایف در موضوع فناوری

 • مباحث نظری مرتبط با فناوری و سیستم های نوین ساخت

– تعریف جایگاه سیستم های نوین ساخت در فرایند ساخت صنعتی

– نحوه انتخاب سیستم ساخت بهینه در ابعاد ملی و پروژه ای

– فناوریهای نوین و توسعه صنعتی ساخت و ساز

۲- اطلاع رسانی در مورد فن آوریهای نوین

– ایجاد بانک اطلاعات سیستمهای نوین ساخت

– معرفی علمی سیستمهای نوین ساخت در سطح جامعه حرفه ای و بهره برداران نهائی

– تشکیل کار گروههای تخصصی برای مطالعه و بررسی سیستمهای ساخت صنعتی و معرفی مشکلات و گلوگاه های توسعه این سیستمهای ساخت از جمله چرخه تاًمین منابع سیستمها

۳- ارائه خدمات

– مدیریت بخش معرفی سیستم های نوین ساخت در وب سایت انجمن

– همکاری با کمیسیون اقتصادی، تاًمین منابع و پشتیبانی جهت ایجاد شرکتهای خدماتی در رابطه با انتقال تکنولوژی و بومی سازی فناوری

– پاسخ به سوالات اعضاء در رابطه با سیستمهای نوین ساخت

– ایجاد ساختاری جهت کمک به انتخاب سیستم ساخت بهینه در پروژه ها

– تلاش در جهت بومی سازی سیستمهای نوین ساخت

 • معرفی پروژه های موفق و آموزنده در رابطه با سیستم های نوین ساخت

کمیسیون آمار ، تشکیلات و برنامه ریزی

 شرح وظایف

 کلیات:

از آنجا که کمیسیونها متکی به حضور و فعالیت داوطلبانه اعضاء انجمن هستند شرح وظایف کمیسیونها در دو عرصه متفاوت تعریف میشود، نخست وظایف تشکیلاتی کمیسیونها که شامل برنامه ریزی به منظور دعوت فراگیر اعضاء انجمن به فعالیت در کمیسیونها و برنامه ریزی و مدیریت این فعالیتها است و عرصه دوم، وظایف تخصصی هر کمیسیون است که لاجرم در گرو حضور اعضاء و نحوه فعالیت آنها است.

الف وظایف تشکیلاتی کمیسیون

– برنامه ریزی بمنظور جلب همکاری فراگیر اعضاء با کمیسیون آمار ، تشکیلات و برنامه ریزی

– برنامه ریزی بمنظور جلب همکاری فراگیر فرهیختگان ، صاحب نظران و برجستگان عرصه      ساخت صنعتی با این کمیسیون

– رعایت مفاد ساختار تشکیلاتی کمیسیونها و آئین نامه داخلی کمیسیونها

– همکاری و تعامل مثبت با دیگر کمیسیونها ، شورای هماهنگی ، هماهنگ کننده کمیسیونها و دبیرخانه انجمن

– همکاری در موضوعات مورد نظر هیئت مدیره که با موضوع کمیسیون سنخیت داشته و از طریق هماهنگ کننده کمیسیونها به این کمیسیون ارجاع میشود.

– تدوین آیین نامه اجرایی در امور مرتبط با آمار ، تشکیلات و برنامه ریزی

– تدوین لوایح، آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط با موضوع کمیسیون

ب – شرح وظایف مرتبط با آمار

– جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمارهای مرتبط با موضوع انجمن از جمله :

 • انواع اطلاعات و آمار مرتبط با اعضاء انجمن از جمله ظرفیت تولید با ساخت ظرفیت جذب منابع و …
 • انواع اطلاعات و آمار های مرتبط با ساخت صنعتی از جمله ضریب ساخت صنعتی ، ظرفیت به الفعل و به القوه در سطح ملی

– تدوین و انتشار اطلاعات آماری موجود و مرتبط با موضوع انجمن

– تدوین و انتشار اهداف کمی مرتبط با موضوع انجمن

– تدوین و انتشار اطلاعات مورد نیاز برنامه ریزی بخش مسکن و ساخت صنعتی

– تدوین نظام جمع آوری و تجزیه و تحلیلی اطلاعات بخش مسکن و به ویژه مسکن صنعتی

ج- شرح وظایف مرتبط با تشکیلات

– تدوین ساختار مناسب بمنظور تنظیم روابط داخلی انجمن

– برنامه ریزی جهت جذب فراگیر اعضاء انجمن، رفع موانع جذب عضو و ایجاد انگیزه جهت توسعه کمی انجمن

– ایجاد ساختار مناسب جهت ارتباط و تعامل اعضاء با انجمن

– ایجاد ساختار مناسب جهت ارتباط متقابل و تعامل کلیه اعضاء انجمن با رویکرد همکاری و توانمند سازی اعضاء

د- وظایف مرتبط با برنامه ریزی

– تلاش در جهت برنامه ای کردن فعالیت های انجمن

– تدوین ساختار برنامه ریزی فعالیت های انجمن

– حضور فعال در کار گروه برنامه ریزی انجمن

        – تدوین طرح جامع توسعه صنعتی ساخت و ساز

– نقد و بررسی مداوم برنامه های دولت از جمله برنامه های توسعه ، برنامه های توسعه مسکن، تنظیم بازار   مسکن و …

کمیسیون روابط عمومی و انتشارت

 شرح وظایف

 کلیات:

از آنجا که کمیسیونها متکی به حضور و فعالیت داوطلبانه اعضاء انجمن هستند شرح وظایف کمیسیونها در دو عرصه متفاوت تعریف میشود، نخست وظایف تشکیلاتی کمیسیونها که شامل برنامه ریزی به منظور دعوت فراگیر اعضاء انجمن به فعالیت در کمیسیونها و برنامه ریزی و مدیریت این فعالیتها است و عرصه دوم، وظایف تخصصی هر کمیسیون است که لاجرم در گرو حضور اعضاء و نحوه فعالیت آنها است.

الف وظایف تشکیلاتی کمیسیون

– برنامه ریزی بمنظور جلب همکاری فراگیر اعضاء با کمیسیون روابط عمومی و انتشارت

– برنامه ریزی بمنظور جلب همکاری فراگیر فرهیختگان ، صاحب نظران و برجستگان عرصه ساخت صنعتی با این کمیسیون

– رعایت مفاد ساختار تشکیلاتی کمیسیونها و آئین نامه داخلی کمیسیونها

– همکاری و تعامل مثبت با دیگر کمیسیونها ، شورای هماهنگی ، هماهنگ کننده کمیسیونها و دبیرخانه انجمن

– همکاری در موضوعات مورد نظر هیئت مدیره که با موضوع کمیسون سنخیت داشته و از طریق هماهنگ کننده کمیسیونها به این کمیسیون ارجاع میشود.

– تدوین آیین نامه اجرایی در امور مرتبط با روابط عمومی و انتشارات

– تدوین لوایح، آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط با موضوع کمیسیون

ب- شرح وظایف مرتبط با  روابط عمومی

         – تدوین ساختار مناسب بمنظور تنظیم روابط بیرونی انجمن

– تدوین راهبردهای روابط عمومی انجمن

– معرفی ظرفیتها و توانمندی های اعضاء به جامعه داخلی و خارجی

– طراحی و راهبری وب سایت انجمن بعنوان مهمترین ابزار ارتباط انجمن با محیط خارجی و مهمترین ابزار ارتباط و همکاری بین اعضاء انجمن

– برنامه ریزی جهت حضور انجمن و اعضاء انجمن در همایشها و نمایشگاه های داخلی و خارجی

– برگذاری همایشها و نمیشگاههای مختلف بمنظور معرفی توانمندی انجمن و اعضاء انجمن

– همکاری در توسعه بارزهای داخلی و خارجی برای اعضاء انجمن

ج- وظایف مرتبط با انتشارات

– برنامه ریزی راهبردی امور انتشارات انجمن

– برنامه ریزی و اقدام جهت انتشار خبر نامه ، نشریات تخصصی و تاًلیفات مرتبط با برنامه ریزی انبوه و ساخت صنعتی متناسب با شرایط و نیاز انجمن

– ایجاد و توسعه کتابخانه تخصصی انجمن

کمیسیون اقتصادی، تاًمین منابع و پشتیبانی

 شرح وظایف

 کلیات:

از آنجا که کمیسیونها متکی به حضور و فعالیت داوطلبانه اعضاء انجمن هستند شرح وظایف کمیسیونها در دو عرصه متفاوت تعریف میشود، نخست وظایف تشکیلاتی کمیسیونها که شامل برنامه ریزی به منظور دعوت فراگیر اعضاء انجمن به فعالیت در کمیسیونها و برنامه ریزی و مدیریت این فعالیتها است و عرصه دوم، وظایف تخصصی هر کمیسیون است که لاجرم در گرو حضور اعضاء و نحوه فعالیت آنها است.

الف وظایف تشکیلاتی کمیسیون

– برنامه ریزی بمنظور جلب همکاری فراگیر اعضاء با کمیسیون اقتصادی ، تاًمین منابع و پشتیبانی

– برنامه ریزی بمنظور جلب همکاری فراگیر فرهیختگان ، صاحب نظران و برجستگان عرصه ساخت صنعتی با این کمیسیون

– رعایت مفاد ساختار تشکیلاتی کمیسیونها و آئین نامه داخلی کمیسیونها

– همکاری و تعامل مثبت با دیگر کمیسیونها ، شورای هماهنگی ، هماهنگ کننده کمیسیونها و دبیرخانه انجمن

– همکاری در موضوعات مورد نظر هیئت مدیره که با موضوع کمیسیون سنخیت داشته و از طریق هماهنگ کننده کمیسیونها به این کمیسیون ارجاع میشود.

– تدوین آیین نامه اجرایی در امور اقتصادی ، تاًمین منابع و پشتیبانی

– تدوین لوایح، آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط با موضوع کمیسیون

ب- شرح وظایف مرتبط با سرمایه گذاری و تاًمین منابع

– برنامه ریزی جهت تاًمین منابع برای پروژه های مورد نظر اعضاء انجمن از طرق گوناگون از جمله جذب حمایتهای دولت، جلب همکاری نظام بانکی و سازمانها و موسسات تاًمین منابع یا طرق دیگر

– برنامه ریزی جذب سرمایه های داخلی و خارجی سمت چرخه ساخت صنعتی

– برنامه ریزی جهت جذب سرمایه های کوچک و هدایت این سرمایه ها به سمت نیازهای اعضاء انجمن

– برنامه ریزی بمنظور ایجاد شرکتهای توانمند از طریق مشارکت اعضاء انجمن و علاقمندان بیرونی

– برنامه ریزی بمنظور همکاری و مشارکت بین اعضاء در قالب پروژه های مناسب

– برنامه ریزی امور آموزشی و اطلاع رسانی در موارد فوق

ج- شرح وظایف در عرصه امور پشتیبانی

۱- برنامه ریزی جهت ارائه خدمات مستقیم به اعضاء از جمله:

– ایجاد تسهیلات و امکانات در مورد تاًمین مواد، مصالح و خدمات مورد نیاز اعضاء

– ایجاد تسهیلات رفاهی برای پرسنل شرکتهای عضو از جمله از طریق تشکیل تعاونی های مختلف

– سازماندهی امور، تبلیغات، بازاریابی و فروش برای اعضاء

– ایجاد تسهیلات جهت ارائه خدمات مدیریتی، برنامه ریزی، فنی مهندسی ارتقاء و کنترل کیفیت و …

۲- برنامه ریزی بمنظور ایجاد ساختاری مناسب جهت پاسخگویی به پرسشهای اعضاء در زمینه امور اقتصادی، تامین منابع و پشتیبانی

۳- برنامه ریزی بمنظور ایجاد شرکتهای خدماتی در زمینه سرمایه گذاری، تأمین منابع، ارائه خدمات فنی مهندسی، مدیریتی و … در پروژه های ساخت صنعتی

کمیسیون ها، اطاق های فکر، کارگروه ها

شورای کمیسیون ها

دبیر + دبیرخانه کمیسیون ها

نماینده کمیسیون ها در هیئت مدیره

جایگاه کمیسیون های تخصصی

مستندسازی فعالیت کمیسیون ها