منشور انجمن2018-12-11T11:43:30-01:00

منشور انجمن

جهانی شدن ، اقتصاد ما را در آستانه تحولات گسترده قرارداده است . گذار از اقتصاد بسته و رقابت آزاد بین المللی چالش اصلی است . بخش ساخت و ساز به ویژه مسکن که بخش پیشگام اقتصاد است ، عمدتاً در شرایط تولید سنتی و ما قبل صنعتی است و علی رغم بهره گیری از صنایع ساختمانی پیشرفته و با ظاهری امروزین، در فرایند ساخت هنوز روشهای سنتی و منسوخ را تجربه میکند .

اطلاعات بیشتر

منشور انجمن

جهانی شدن ، مظهر جامعه فرا صنعتی و موج سوم است که با شتاب روز افزون و با بهره وری فزاینده به پیش میرود و همه جوامع را تحت تاثیر خود میگیرد و به ما هشدار میدهد که :

در شرایط پیش رو که حمایت از اقتصادهای ملی کمرنگ و رقابت آزاد بین المللی برجسته میشود ، توسعه صنعتی ساخت و ساز مهمترین چالش و اولویت نخست بخش ساخت و ساز کشور است . این تحول ساختاری ، در مسیر بحرانی است و فرصتها مغتنم است ، بعلاوه صنعتی شدن هدف غائی و نهائی نیست بلکه ، پیش نیاز تولید فراصنعتی و موج سوم است .

انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان در این شرایط حساس تاریخی ، با اعتماد به منابع و ظرفیتهای موجود کشور در توسعه صنعتی ساخت وساز ، نسبت به تحقق اهداف زیر مصمم است :

 • تعهد به ارتقاء فناوری و توسـعه صنعتی ، بعنوان اولویت نخست در عبور از مشکلات و ناکارآمدی بخش سـاخت و ساز.
 • تعهد به تحقق اهداف فراکاربردی چون: ایمنی ، پایداری (عمر ساختمان) ، ملاحظات زیست محیطی ، مصرف بهینه انرژی، ضریب بازیافت و …… زنجیره وسیع انتظارات امروزین از ساخت و ساز.
 • تعهد به اصول کارگروهی ، خرد جمعی ، رأی پذیری و رجحان منافع جمعی در کنش صنفی و مسئولیت پذیری ، اخلاق حرفه ای ، پاک دستی و رجحان منابع ملی در کنش حرفه ای.
 • تعهد به توسعه صنعتی پایدار با محوریت جایگاه والای انسان و حفظ محیط زیست.
 • تعهد به توسعه دانائی محور و افزایش سهم دانش در فرایند طراحی و ساخت.
 • حفظ ارزشهای معماری ایرانی اسـلامی ، بر پایه دانش و فناوری روز و رعایت اصول شهرسازی و حقـوق شهرونـدی.
 • حفاظـت از ذخائـر و منابع محـدود زمین ، بر پایـه مدیـریت بهیـنه منابـع ، از جمله انرژی و دیگـر منابع استراتـژیک.
 • ایجاد بستر مناسب برای اجرای فراگـیر مقـررات ملـی ساختـمان ، بر پایـه توسعه تولیـد انبوه و روش ساخت صنعـتی.
 • حـمایت از رقابت پذیـری بخش در بهـره وری و کیفیـت ، با هـدف حضور شایسـته در بـازارهای منطـقه و جهـان.
 • حمایت از تأمین مسکن مناسب برای کلیه اقشار ، با اتکا به دانش و فناوری روز آمد .
 • تأمین مسکن ایـمن و اقتصـادی در مناطق روستائی کشور ، به روش صنعتی ، با محوریت حفظ فضای اصیل روستائی.
 • تجمیـع ظرفیتهای ساخت صنعتـی کشور ، در پوشـش این انجمن و حمایـت از حقوق قانـونی یک یک اعضـاء انجمن.

به امید توفیق خدمت

انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان مصمم است ، بر پایه تحول بنیادی در فرایند ساخت و توسعه صنعتی پایدار، در تحقق اهداف عالی بخش ساخت و ساز به ویژه مسکن که مصداق بارز انبوه سازی است بکوشد و فضای زندگی را چنان بسازد که شایسته تمدن و فرهنگ این سرزمین و مردمان سرفراز ایران زمین باشد .