هیئت مدیره انجمن2018-09-08T06:20:25+00:00

نام و رزومه اعضا هیئت مدیره

شرح وظایف هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره

دستور جلسات و نتایج حاصله

احمد خرم
احمد خرمرئیس هیات مدیره
شرکت کیمیا آفرینان پاسارگاد
ایرج معزی
ایرج معزینائب رئیس هیات مدیره
شرکت سرمایه گذاری مسکن
ایرج رهبر
ایرج رهبرنائب رئیس هیات مدیره
شرکت پیوند آرمه
جعفر قرائتی ستوده
جعفر قرائتی ستودهدبیر انجمن
شرکت پارت سازه قشم
نادر ناصرالمعمار
نادر ناصرالمعمارخزانه دار
شرکت پیشرو
عبدالرضا فرید نائینی
عبدالرضا فرید نائینیعضو هیات مدیره
شرکت ساختمانی دبله
محمد ناصر زنگنه
محمد ناصر زنگنهعضو هیات مدیره
شرکت هوشمند سازه
آرش نجفی
آرش نجفیعضو هیات مدیره
شرکت محارم
مهرداد کرملو
مهرداد کرملوعضو هیات مدیره
شرکت فرآورده های پیش ساخته ساختمانی
علاء الدین ختایی
علاء الدین ختاییعضو هیات مدیره علی البدل
شرکت ثمین ایستا
احسان نبوتی
احسان نبوتیعضو هیات مدیره علی البدل
شرکت عمران ساخت بستاب
کیان مختارثقفی
کیان مختارثقفیعضو هیات مدیره علی البدل
شرکت طرح و ساخت سام