گزارش اختصاصی تحولات ۱۳ ماهه بازار مسکن تهران

افزایش قیمت ۹۲ درصدی هر متر مربع در آذر ۱۳۹۷/

کاهش ۳۲ درصدی معملات مسکن در فروردین ۹۸

بر اساس اعلام بانک مرکزی، سال ۱۳۹۶ با نرخ تورمی معادل ۹٫۶ درصد به پایان رسید و بر این اساس، نرخ تورم در آن سال تک رقمی ماند. در سوی دیگر، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران با افزایشی ۱۱٫۸ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۵، در مجموع به ۱۸۱ هزار واحد رسید.

در اسفند ۱۳۹۶ به عنوان ماه پایانی سال ۱۳۹۶، تعداد ۱۲ هزار و ۳۰۷ معامله در حوزه آپارتمان های مسکونی شهر تهران انجام شد که نسبت به تعداد معاملات اسفند سال ۱۳۹۵، صرفاً نیم درصد کاهش نشان می داد.

از نظر قیمتی نیز، در اسفند ۱۳۹۶ میانگین قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران بالغ بر پنج میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بود که نشان از ۲۶ درصد افزایش قیمت هر متر مربع نسبت به اسفند سال ۱۳۹۵ داشت. یعنی از رقم ۴ میلیون و ۵۶۷ هزار اسفند سال ۱۳۹۵ به ۵ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان برای هر متر مربع زیربنا افزایش یافت.

در عین حال تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی با عمر بنای زیر ۵ سال که در اسفند ۱۳۹۵ از کل تعداد معاملات آن ماه، رقمی در حد ۵۱ درصد به خود اختصاص داده بود، در اسفند ۱۳۹۶ این سهم به ۴۶٫۵ درصد کاهش یافت.

 

*گزارش معاملات مسکن فروردین ۱۳۹۷

در فروردین سال ۱۳۹۷، کل تعداد معاملات مسکن شهر تهران به ۵ هزار و ۴۶ واحد رسید. قیمت متوسط هر متر مربع زیربنا در آن ماه بالغ بر ۵ میلیون و ۵۲۸ هزار تومان بود. این در حالی بود که در فروردین سال ۱۳۹۵ تعداد معاملات در شهر تهران بالغ بر ۵ هزار و ۳۸۴ واحد بود و با میانگین قیمتی ۴ میلیون و ۲۶۷ هزار تومان.

در این میان سهم معاملات واحدهای مسکونی تا ۵ سال فقط به ۴۲٫۵ درصد رسید. در رتبه دوم از این معاملات، واحدهای مسکونی ۶ تا ۱۰ سال قرار داشتند که سهمی در حد ۱۶٫۷ درصد به خود اختصاص دادند.

بالاترین قیمت هر متر مربع زیربنا در فروردین ۱۳۹۷ به منطقه یک شهر داری تهران اختصاص داشت و میانگین معاملات آن بالغ بر ۱۱ میلیون و ۶۳۹ هزار تومان بود. کمترین قیمت میانگین نیز به منطقه ۱۸ شهرداری تهران تعلق داشت با هر متر مربع ۲ میلیون و ۶۴۲ هزار تومان.

 

*معاملات دومین ماه سال ۱۳۹۷

بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در اردیبهشت ۱۳۹۷ به ۱۹ هزار و ۱۰۷ واحد رسید. این آمار نشان از افزایش حدود ۱۷ درصدی معملات در اردیبهشت ۱۳۹۷ نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۶ داشت.

متوسط قیمت هر متر مربه زیربنا در کل شهر تهران از ۴ میلیون و ۴۳۵ دهزار تومان اردیبهشت سال ۱۳۹۶، به ۵ میلیون و ۹۷۸ هزار تومان رسید و حدود ۳۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش قیمت نشان داد.

سهم واحدهای مسکونی معامله شده زیر ۵ سال بالغ بر حدود ۴۴ درصد بود و در رتبه دوم ساختمان های با عمر ۶ تا ۱۰ سال با سهم ۱۶٫۵ درصد بود.

در این ماه بالاترین متوسط قیمت در رتبه اول به منطقه یک شهرداری تهران اختصاص داشت که ۱۲٫۵ میلیون تومان بود. در رتبه های بعدی به ترتیب منطقه ۲، ۳، ۶ و ۵ قرار داشتند. منطقه ۱۸ نیز کمترین میانگین قیمت را به خود اختصاص داد.

 

*معاملات ملکی خرداد ۱۳۹۷

در خرداد سال ۱۳۹۷ تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران به ۱۴ هزار و ۸۸۶ واحد رسید که ۳ درصد کمتر از معاملات خرداد سال ۱۳۹۶ بود. اما در مقابل، متوسط قیمت در حد ۴۶ درصد افزایش داشت و متوسط قیمت معاملات هر متر مربع از ۴٫۴ میلیون خرداد ۱۳۹۶ به ۶٫۵ میلیون تومان در خرداد ۱۳۹۷ افزایش پیدا کرد.

واحدهای مسکونی با عمرزیربنای تا ۵ سال، سهمی در حد ۴۳٫۷ درصد از کل معاملات آن ماه واحدهای مسکونی معمله شده را به خود اختصاص دادند. در رتبه دوم نیز واحدهای با عمر ۶ تا ۱۰ سال، سهمی ۱۶٫۳ درصدی از کل معاملات مسکن داشتند.

در این ماه منطقه یک شهرداری تهران، با میانگین قیمت هر متر مربع ۱۴ میلیون تومان، بالاترین قیمت متوسط را در شهر تهران کسب کرد.

 

*آمار معاملات مسکن تیر ۱۳۹۷ تهران

در تیر ۱۳۹۷ تعداد معاملات واحدهای مسکونی تهران، رقم ۱۳ هزار و ۵۱۴ واحد را به ثبت رساند که ۷ درصد نسبت به تیر ۱۳۹۶ کاهش نشان می داد. متوسط قیمت هر متر مربع نیز با ۵۴ درصد مواجه شد و از ۴٫۵ میلیون تومان تیر ۱۳۹۶ به ۶٫۹ میلیون تومان سال ۱۳۹۷ افزایش یافت.

سهم واحدهای با عمر بنای تا ۵ سال، در حد ۴۳٫۸ درصد از کل معاملات بود و در رتبه های بعدی به ترتیب واحدهای با عمر ۶ تا ۱۰ سال، ۱۱ تا ۱۵ سال، ۱۶ تا ۲۰ سال و بیش از ۲۰ سال به خود اختصاص دادند.

*معاملات مسکن تهران در مرداد ۱۳۹۷

در مرداد سال گذشته تعداد معاملات واحدهای مسکونی خرید و فروش شده در شهر تهران به ۱۲ هزار و ۶ فقره رسید که حدود ۳۳ درصد کاهش نسبت به معاملات مرداد سال ۱۳۹۶ نشان می داد.

در عوض میانگین قیمت معاملات انجام شده افزایشی ۶۲ درصدی داشت و به رقم ۷ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان برای هر متر مربع رسید.

در این ماه تعداد معاملات واحدهای با عمر زیر ۵ سال سهمی ۴۴٫۳ درصدی از کل معاملات را کسب کرد و میانگین هر متر مربع زیربنای منطقه یک شهرداری تهران بالاترین رتبه را کسب کرد. متوسط قیمت معاملات این منطقه از تهران به ۱۵٫۷ میلیون تومان رسید. منطقه ۱۸ شهرداری تهران نیز که کمترین میانگین قیمت را داشت رقم ۳ میلیون و ۱۰۹ هزار تومان را به ثبت رساند.

 

*آمار معاملات در شهریور

در ماه ششم سال ۱۳۹۷ تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران بالغ بر ۳۳٫۵ درصد کاهش داشت. اگر چه تعداد معاملات نسبت به شهریور ۱۳۹۶ در حد یک سوم کاهش نشان می دهد اما متوسط قیمت هر متر مربع معاملات انجام شده ۷۴ درصد نسبت به شهریور ۱۳۹۶ افزایش پیدا کرد و به رقم ۸ میلیون و ۹۵۸ هزار تومان رسید.

در این ماه تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران به ۱۰ هزار و ۳۳۵ واحد رسید. در حالی که در شهریور ۱۳۹۶ تعداد معاملات واحدهای مسکونی خرید و فروش شده بالغ بر ۱۵ هزار و ۵۴۵ واحد بود.

بالاترین میانگین قیمت هر متر مربع خرید و فروش واحدهای مسکونی در شهریور ۱۳۹۷ به منطقه یک شهرداری تهران اختصاص پیدا کرد و رقم آن ۱۷٫۵ میلیون تومان بود.

سهم واحدهای با عمر تا ۵ سال در معاملات آپارتمتان های انجام شده نسبت به ماه های قبل از آن تغییر اساسی نداشت و در حد ۴۳٫۸ درصد از کل معاملات مسکن، جای خوش کرد.

 

*افزایش ۸۳ درصدی در مهر ۱۳۹۷

در مهر سال ۱۳۹۷ قیمت متوسط هر متر مربع در معاملات انجام شده شهر تهران به ۸ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان رسید و در مقابل، تعداد معاملات نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۶ به میزان ۳۲٫۳ درصد کاهش یافت. در این ماه تعداد ۹هزار و ۳۵۷ واحد مسکونی خرید و فروش شد.

در عین حال سهم واحدهای مسکونی با عمر تا ۵ سال به رقم ۴۴٫۵ درصد افزایش یافت و به این صورت اندکی افزایش در سهم این نوع واحدها رخ داد.

 

*رکوردزنی ۹۱ درصدی در آبان

در آبان سال ۱۳۹۷ تعداد معاملات مسکن شهر تهران به میزان ۵۳٫۶ درصد تنزل پیدا کرد و در مقابل رکورد افزایش قیمت ۹۱٫۵ درصدی را تا آن زمان بر جای گذاشت. تعداد کل معاملات به ۶ هزار و ۸۵۵ واحد رسید که نسبت به رقم ۱۴ هزار و ۷۶۴ واحدی آبان سال ۱۳۹۶، کاهش چشمگیری بود.

در آبان سال ۱۳۹۷ بالاترین سهم عمر بنا به واحدهای تا ۵ سال اختصاص داشت و این سهم در حد ۴۴ درصد از کل معاملات شهر تهران بود.

تعداد معاملات ۸ ماهه اول سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۹۱ هزار و ۱۰۶ واحد بود. در حالی که در ۸ ماهه اول سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۱۳ هزار و ۷۶۱ واحد مسکونی در شهر تهران خرید و فروش شده بود.

در این ماه متوسط هر متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی منطقه یک شهرداری تهران به ۱۹٫۶ میلیون تومان رسید و در انتهای جدول قیمت منطقه ۱۹ شهرداری تهران با رقم ۴ میلیون و ۸۸ هزار تومان قرار گرفت و متوسط قیمت منطقه ۱۸ در جایگاه بالاتری قرار گرفت.

 

*ادامه رکوردزنی ۹۲ درصدی قیمت در آذر ۹۷

ماه آذر سال گذشته رکورد ۹۱٫۸ درصدی در معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران را به ثبت رساند و در نقطه مقابل کاهش ۶۱٫۸ درصدی تعداد معاملات واحدهای مسکونی نیز رقم خورد.

میانگین قیمت هر مربع مربع در شهر تهران به ۹ میلیون و ۵۵۴ هزار تومان رسید و این در حالی بود که میانگین قیمت در آذر ۱۳۹۶ بالغ بر ۴ میلیون و ۹۸۲ هزار تومان برای هر متر مربع بود.

در این ماه مجدداً میانگین قیمت معاملات واحدهای مسکونی منطقه یک شهرداری تهران در بالاترین جایگاه در ۲۲ منطقه تهران قرار گرفت و رقمی در حد ۲۲ میلیون را کسب کرد.

منطقه ۱۸ نیز با رقم متوسطی در حد هر متر مربع ۴ میلیون و ۲۰۲ هزار تومان در جایگاه آخر قرار گرفت.

ضمن این که سهم واحدهای نوساز تا ۵ سال عمر مقداری کاهش پیدا کرد و سهم ۴۳٫۴ درصدی از کل معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران را نصیب خود کرد.

 

*کاهش در سرعت افزایش قیمت

در دی سال ۱۳۹۷ رشد افزایش قیمت واحدهای مسکونی معامله شد در شهر تهران، اندکی کاهش یافت و صرفاً ۹۰٫۸ درصد صعود قیمت به ثبت رسید.

تعداد معاملات دی ۱۳۹۶ بالغ بر ۶ هزار و ۷۲۱ واحد بود. این در حالی است که تعداد معاملات واحدهای مسکونی معامله شده در دی ۱۳۹۶ به رقم ۱۹ هزار و ۴ واحد رسیده بود.

از سوی دیگر میانگین قیمت هر متر مربع معاملات انجام شده در دی ۱۳۹۷ و در منطقه یک به ۲۳ میلیون و ۱۰۵ هزار رسید و در منتهی الیه جدول، منطقه ۱۸ با ۴ میلیون و ۲۰۴ هزار تومان در قعر جدول قیمت ها جای گرفت.

*کاهش روند افزایشی قیمت در بهمن

تحولات بازار مسکن در بهمن ماه ۱۳۹۷ نشان می دهد که تعداد معاملات واحدهای شهر تهران در حد ۹ هزار و ۳۴۳ واحد بوده که نسبت به رقم ۱۸ هزار و ۳۹۲ واحد بهمن ۱۳۹۶، چیزی حدود ۴۹ درصد کاهش یافته است. در عین حال ۸۵ درصد افزایش قیمت متوسط هر متر مربع رخ داده است.

قیمت متوسط هر متر مربع واحدهای مسکونی معامله شده به ۹ میلیون و ۹۶۷ هزار تومان رسید. متوسط قیمت در منطقه یک شهرداری تهران کاهش داشت و با کاهش به عدد ۲۱٫۸ میلیون تومان رسید.

منطقه ۳ شهرداری تهران نیز رقم ۱۷٫۷ میلیون برای هر متر مربع معاملات انجام شده به ثبت رساند و منطقه ۲ در رتبه سوم قرار گرفت. در عین حال منطقه ۱۸ با قیمت متوسط ۴ میلیون و ۵۲۸ هزار در رتبه آخر قیمتی یعنی رتبه ۲۲ قرار گرفت.

معاملات مربوط به واحدهای تا عمر ۵ سال، به رقم ۴۴٫۳ درصد دست یافت و در رتبه دوم با ۱۶٫۷ درصد، واحدهای با عمر ۶ تا ۱۰ سال جا خوش کردند.

 

*متوسط قیمت ۱۱ میلیونی اسفند

در اسفند ۱۳۹۷ قیمت هر متر مربع معملات انجام شده در شهر تهران به رقم ۱۱ میلیون و ۴۱ هزار تومان رسید و تعداد معاملات نیز به ۱۲ هزار و ۸۱۱ فقره دست یافت.

 

*فروردین ۱۳۹۸ و متوسط بالای ۱۰ میلیون تومان

در اولین ماه سال ۱۳۹۸ برای دومین ماه متوالی متوسط قیمت هر متر مربع معاملات واحدهای مسکونی در شهر تهران در محدوده بالای ۱۰ میلیون تومان جای خوش کرد و رقم متوسط ۱۱ میلیون و ۲۶۹ هزار تومان را برای فروردین ۱۳۹۸ ثبت کرد.

در فروردین ۱۳۹۸ تعداد معاملات به ۳ هزار ۴۲۳ واحد رسید. در حالی که در فروردین سال ۱۳۹۷ تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران رقم ۵ هزار و ۴۶ واحد را به ثبت رسانده بود. بر این اساس تعداد معاملات ملکی فروردین سال ۱۳۹۸ نسبت به فروردین سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۳۲ درصد کاهش نشان می دهد.

در فروردین سال ۱۳۹۷ قیمت متوسط هر متر مربع در منطقه شهرداری تهران به ۲۴٫۲ میلیون تومان، منطقه سه شهرداری به ۲۰ میلیون و ۹ هزار تومان و منطقه ۲ شهرداری تهران به ۱۶ میلیون و ۶۷۶ هزار تومان رسید. در رتبه چهارم قیمتی، واحدهای منطقه ۶ شهرداری تهران قرار دارد که قیمت متوسط ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای هر متر مربع را کسب کرده است.

در رتبه آخر قیمتی نیز واحدهای مسکونی معامله شده منطقه ۱۸ شهرداری تهران قرار دارد که رقم ۴ میلیون و ۸۸۲ هزار تومان را به خود اختصاص داده اند.

کل معاملات انجام شده در منطقه یک شهرداری تهران در حد ۱۴۸ فقره بوده و در منطقه ۱۸ نیز تعداد ۴۱ واحد مسکونی خرید و فروش شده است.

*****

 

*سایت انجمن تولیدکنندگان و فن ­آوران صنعتی ساختمان در راستای اهداف راهبردی این انجمن فعالیت می ­کند و تلاش دارد مطالب و تحلیل ­های به روز و مفید در حوزه صنعتی سازی ساختمان را تهیه و ارائه کند. تقاضای ما این است رسانه هایی که از مطالب و تحلیل ­های اختصاصی این انجمن استفاده کرده و بازنشر می ­دهند، به منبع و مأخذ این مطالب اختصاصی اشاره کنند.

توسط |2019-06-09T13:26:18+00:009th ژوئن, 2019|تحلیل بازار مسکن|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید