توسعه صنعتی ساخت و ساز۱۳۹۷-۶-۱۴ ۰۷:۴۵:۳۴ +۰۴:۳۰

تاریخچه

مقالات

ترجمه مقالات

مباحث نظری ساخت صنعتی

معرفی کتاب

مباحث اجرائی ساخت صنعتی

سیستم ساخت و ساز

جایگاه و نقش سیستم های ساخت

اهداف طراحی سیستم ساخت

مشخصات سیستم ساخت

انتخاب سیستم ساخت بهینه

شاخص های انتخاب

انواع سیستم های ساخت

اولویت های توسعه صنعتی ساخت و ساز

طرح جامع توسعه صنعتی

پروژه های نمونه