خزانه دار انجمن۱۳۹۷-۶-۱۴ ۱۰:۱۲:۴۵ +۰۴:۳۰

حسابداری انجمن

تامین منابع پایدار

تدوین بودجه سالانه و سه سالانه

کنترل تطبیق هزینه ها با بودجه

آئین نامه ها و دستورالعمل های مالی و تدارکاتی